විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් දින ප්‍රකාශයට පත් කරයි

 

මේ වසර සදහා  විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ දිනයන් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව හා භාණ්ඩාගාරයේ එකඟතාවය මත විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ යටතේ ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බව රජය පවසයි.

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු නිල වෙබ් අඩවිය වන www.pentions.gov.lk වෙත පිවීසීමෙන් මෙම චක්‍රලේඛය භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම බාගත කළ හැකි බවයි විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

මේ වන විට පන්ලක්ෂ හත්තෑ නවදහසක් පමණ විශ්‍රාමික වැටුප් ප්‍රතිලාභ සිටින බව රජය පවසන   අතර ඔවුන් වෙත  2017 වසර සදහා  විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ දින පහත පරිදි වේ.

ජනවාරී – 09 සඳුදා,  පෙබරවාරී -09 බ්‍රහස්පතින්දා, මාර්තු -10 සිකුරාදා, අප්‍රේල් – 07 සිකුරාදා, මැයි – 09 අගහරුවාදා, ජුනි – 09 සිකුරාදා, ජුලි -10 සඳුදා, අගෝස්තු -10 බ්‍රහස්පතින්දා, සැප්තැම්බර් -08 සිකුරාදා, ඔක්තෝම්බර් – 06 සිකුරාදා, නොවැම්බර් -10 සිකුරාදා,දෙසැම්බර් -08 සිකුරාදා.

Related posts

Comments are closed.

Top