ගෝලීය තරගකාරිත්ව දර්ශකයේ ස්ථාන 14කින් ශ්‍රී ලංකාව පහලට

ලෝක ආර්ථික සංසදය වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන ගෝලීය තරඟකාරීත්ව දර්ශකයේ 2017-2018 නවතම වාර්තාවට අනුව ශ්‍රී ලංකාව 85 වැනි ස්ථානය දක්වා ස්ථාන 14 කින් පහළ බැස තිබේ.

2016-2017 වසර සඳහා නිකුත් කළ වාර්තාව අනුව ශ්‍රී ලංකාව 71 වැනි ස්ථානයේ පසුවිය.

ලෝක ආර්ථික සංසදය මෙම වාර්තාව සම්පාදනය සඳහා විවිධ නිර්ණායකයන් යොදා ගනී. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය පහළ මට්ටමක පැවතීම, පරිහානයට යමින් තිබෙන ආයතනික පරිසරය හා භාණ්ඩ වෙළෙඳපොළ කාර්යක්ෂමතාව පහළ මට්ටමක පැවතීම යනාදිය මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රේනිගත කිරීම් හා පහළ ට යාමට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත.

2015-2016 වාර්තාවට අනුව ශ්‍රී ලංකාව 68 වැනි ස්ථානයේ පසු වූ අතර 2016-2017 වාර්තාවෙහි සඳහන් පරිදි ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන 3 කින් පහළ ගොස් තිබේ. මේ අනුව වසර දෙකක් තුළ දී ශ්‍රී ලංකාවට ස්ථාන 17 කින් පසු බැසීමට සිදු වී තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top