දියගම ක්‍රීඩා සංකීර්ණය “ජාත්‍යන්තර තලයට”

දියගම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සංකීර්ණය, ක්‍රීඩා ඇකඩමියක් හා අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩාංගණයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු  ආරම්භ කොට තිබේ.

මෙම ක්‍රීඩාංගණය දැනටමත් මීටර් 400ධාවන පථයක්, බේස් බෝල් පිටියක්, රගර් පිටියක් හා අඩක් නිමකළ මීටර් 50පිහිණුම් තටාකයක් හා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයකින්ද සමන්විත වන අතර මෙය අංගසම්පූර්ණ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයක්, පිහිණුම් තටාකයක්, මීටර්400 ධාවන පථයක්, මීටර් 200 පුහුණු ධාවන පථයක් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර පහසුකම්වලින් සමන්විත ක්‍රීඩා ඇකඩමියක් ලෙස සංවර්ධනය කෙරෙනු ඇති බව රජය පවසයි.

එමෙන් ම ක්‍රීඩාගාර, දේශන ශාලා,සම්මන්ත්‍රණ ශාලා, පරිපාලන ගොඩනැගිලි හා නිල නිවාස, ක්‍රීඩකයන් හා පුහුණුකරුවන් සඳහා නේවාසිකාගාර ඉදිකිරීමට ද නියමිතව ඇත.

එයට අමතර ව ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ඒකකය, ක්‍රීඩා විද්‍යායතනය, ක්‍රීඩා පර්යේෂණ අංශයක්,ක්‍රීඩාව හා අධ්‍යාපනය සමබරව පවත්වාගෙන යා හැකි පරිදි ක්‍රීඩා විද්‍යාලයක්ද ස්ථාපනය කිරීමට සැලසුම් කොට ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දුරටත් සදහන් කරයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2017 වසරේ දී රුපියල් මිලියන 500ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කොට ඇති අතර එම ව්‍යාපෘතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සමඟ ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

වර්තමානයේ දී ක්‍රීඩාව සඳහා විධිමත් විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක් පාසල් පද්ධතිය තුළත්, ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය තුළත් ක්‍රියාත්මක නොවන එබැවින් ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය විධිමත් පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ශාරීරික වර්ධනය, මානසික වර්ධනය, සමාජීය වර්ධනය හා සදාචාර සංවර්ධනයක් සහිත සමබර පෞරුෂයකින් යුතු පුරවැසියෙකු සමාජයට දායාද කිරීමේ අරමුණින් මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බව රජය වැඩි දුරටත් සදහන් කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top