තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ වගකීම ක්‍රීඩා සංගම් සතුයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා  තරඟ සඳහා යන සියළුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඒ සදහා සහභාගි  වීමට ප්‍රථම තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ සදහා යොමු කරවීම අදාළ ක්‍රීඩා සංගම් සතු වගකීමක් බව ක්‍රීඩා, පලාත් සභා හා පලාත් පාලන අමාත්‍යවරයා සදහන් කරයි.

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ සඳහා ක්‍රීඩකයන් සහභාගි කරවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා උත්තේජක මර්දන නියෝජ්‍යායතනයේ නිළධාරීන් සහ ක්‍රීඩා, පලාත් සභා හා පලාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා  අතර  පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා ඒ බව පවසා තිබේ.

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ සඳහා ක්‍රීඩකයන් සහභාගි  කරවීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රීඩා සංගම් විසින් එකී තරඟ පැවැත්වෙන දිනට, මසකට පෙර තහනම් උත්තේජක මර්දන නියෝජ්‍යායතනයේ තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමටත් කටයුතු කළ යුතු බවට ද  එහිදී වැඩි දුරටත්  දී තීරණය කරන ලදැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Related posts

Comments are closed.

Top