ලබන අවුරුද්දේත් ආණ්ඩුවේ වැඩිම වියදම ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට

යුද්ධය අවසන් වී දස වසරක් පිරෙන ලබන අවුරුද්දේත් ශ්‍රී ලංකාවේ රජය වැඩිම වියදමක් දරන්නට යන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙනි.

එය ලබන වසරේ අයවැය පරතරයෙන් හරි අඩකට ආසන්න වෙයි.

පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත්කිරීම සඳහා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගත් 2019 වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අනුව රුපියල් බිලියන 306 ක මුදලක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සඳහා වෙන්කර ඇති බව රජය පවසයි.

“2019 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අනුව මෙවරද වැඩිම මුදලක් වෙන්කර ඇත්තේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයටයි. එය රු. බිලියන 306 කි,” යි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ එම්.අලි හසන් විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වෙයි.

“පළාත් සභාවලට ප්‍රාග්ධන හා පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රු. බිලියන 221 ක් වෙන්කර ඇත. එමෙන්ම, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන, මුදල්, ධීවර, කෘෂිකර්ම, බස්නාහිර පළාත් හා මහා නගර අමාත්‍යාංශය ඇතුළු අමාත්‍යාංශ ගණනාවකට ගිය වසරට වඩා වැඩි මුදලක් ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස වෙන්කර ඇත.”

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ රජයක් විසින් විශාලතම ණය මුදල ගෙවිය යුතු වන්නේ ලබන වසරේ බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ වෙනුවෙන් රු. බිලියන 2,057 ක් වෙන්කර තිබේ.

“මෙම ණය අතරින් ලබන වසරේ දේශීය ණය වශයෙන් රු. බිලියන 1,271 ක් ගෙවිය යුතුවේ. විදේශීය ණය සේවාකරණය ලෙස රු. බිලියන 786 ක් ගෙවීමට තිබෙන අතර එය, ඇ.ඩො. මිලියන 4,650 කට සමාන මුදලකි.”

අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලද පත්‍රිකාවට අනුව 2019 වසරේදී සමස්ත රාජ්‍ය වියදම රු. බිලියන 4376 ක් වන අතර, ලබන වසර සඳහා වන අයවැය පරතරය රු. බිලියන 644 කි.

අයවැය හිඟය පියවීම ඇතුළු ණය සේවාකරණයේ ද  අවශ්‍යතාවය සඳහා 2019 වසරේදී රු. බිලියන 1,944 ක් දේශීය හා විදේශීය ණය වශයෙන් ලබාගැනීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් 2019 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මෙම මස 9 දින පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර 2019 ට අදාළ අයවැය යෝජනාව නොවැම්බර් 5 දා ඉදිරිපත් කරනු ඇති බව රජය දැනුම් දී සිටී.

 

Related posts

Comments are closed.

Top